Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Mariusz Kotynia

Mariusz Kotynia

Radny

Okręg: 4, zdobyte głosy: -, przynależność: KW Prawo i Sprawiedliwość

Status: powołany - 21.10.2018

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa stała członek
Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
2 w sprawie planów inwestycyjnych dotyczących budynku przy ul. Korczaka 5 w Koluszkach interpelacja 2019-01-16 2019-01-29
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2019-01-16 11:52:07 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego IV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego przeciw
2019-01-16 11:55:18 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego IV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2019-01-16 11:57:57 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2019 – 2023 IV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2019-01-16 12:02:46 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok IV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2019-01-16 12:09:56 Głosowanie nad powołaniem Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania tajnego nad odwołaniem Członka Zarządu Powiatu IV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2019-01-16 12:53:22 Głosowanie nad powołaniem Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania tajnego w wyborach etatowego Członka Zarządu Powiatu IV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego przeciw
2019-01-16 12:11:05 Głosowanie nad przyjęciem regulaminu głosowania nad odwołaniem Członka Zarządu Powiatu IV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2019-01-16 12:54:47 Głosowanie nad przyjęciem regulaminu głosowania w wyborach Członka Zarządu Powiatu IV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego przeciw
2019-01-16 12:28:45 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie stwierdzenia odwołania Członka Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego IV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2019-01-16 13:12:21 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru etatowego Członka Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego IV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego przeciw
2019-01-16 13:38:11 Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet radnym Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego IV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego przeciw
2019-01-16 13:40:46 Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Starosty Łódzkiego Wschodniego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Łódzkim Wschodnim za 2018 rok IV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego przeciw
2019-01-16 13:42:12 Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania z działalności Komisji Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa za 2018 rok IV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2019-01-16 13:48:13 Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2018 rok IV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2019-01-16 13:49:26 Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2018 rok IV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2019-01-16 13:51:02 Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania z działalności Komisji Polityki Społecznej za 2018 rok IV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2019-01-16 13:52:15 Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania z działalności Komisji Statutowo – Regulaminowej za 2018 rok IV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2019-01-16 11:28:53 Głosowanie nad rozszerzeniem porządku obrad o punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie IV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2019-01-16 13:46:38 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie IV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego wstrzymał się
2019-01-16 12:04:57 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok IV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2019-01-16 11:27:05 Głosowanie nad rozszerzeniem porządku obrad o punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok IV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego wstrzymał się
2019-01-16 11:20:55 Głosowanie nad zdjęciem z porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego IV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2019-01-16 11:23:50 Głosowanie nad zdjęciem z porządku obrad punktu dotyczącego wyboru etatowego Członka Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego IV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2019-01-16 11:25:33 Głosowanie nad zdjęciem z porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet radnym Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego IV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2019-01-16 12:50:21 Wniosek formalny o zakończenie dyskusji w pkt 11 porządku obrad. IV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego przeciw
2019-02-21 11:36:58 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w Statucie Starostwa Powiatowego w Łodzi V Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2019-02-21 11:39:36 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie Powiatu Łódzkiego Wschodniego V Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2019-02-21 11:42:23 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Łódzkiego Wschodniego do realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2019 r. V Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2019-02-21 11:44:19 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2019 – 2023 V Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2019-02-21 11:53:03 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok V Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2019-02-21 11:55:13 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok V Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2019-02-21 12:00:02 Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli osiągniętych na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w 2018 roku w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Łódzki Wschodni V Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2019-02-21 11:09:40 Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia powiatowego ośrodka wsparcia - Dziennego Domu Pomocy dla osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych w Powiecie Łódzkim Wschodnim V Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2019-02-21 11:10:53 Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie nadania Statutu Dziennemu Domowi Pomocy V Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2019-02-21 11:08:26 Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok V Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2019-02-21 11:57:02 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok V Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2019-02-21 12:02:13 Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia powiatowego ośrodka wsparcia - Dziennego Domu Pomocy dla osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych w Powiecie Łódzkim Wschodnim V Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2019-02-21 12:03:47 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie nadania Statutu Dziennemu Domowi Pomocy V Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2019-03-28 11:34:06 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z działalności jednostki za rok 2018 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2019 i zestawieniem potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej na rok 2019 VI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2019-03-28 11:36:22 Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III/37/2018 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia zasad realizacji zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2019 roku VI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2019-03-28 11:40:30 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie określenia rodzaju zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2019 oraz upoważnienia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do dokonywania zmian w planie finansowym Funduszu VI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2019-03-28 11:42:51 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do zawarcia umowy z jednostką prowadzącą Warsztat Terapii Zajęciowej w Koluszkach i przekazania dotacji na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w roku 2019 VI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2019-03-28 11:47:56 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia zasad odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy w Wiśniowej Górze ul. 1-go Maja 5/7 VI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2019-03-28 11:49:31 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w Statucie Powiatu Łódzkiego Wschodniego VI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2019-03-28 11:51:56 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2019 – 2023 VI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2019-03-28 11:53:41 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok VI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2019-03-28 11:55:26 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok VI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2019-04-17 11:17:39 Głosowanie nad rozszerzeniem porządku obrad o punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok. VII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2019-04-17 11:56:48 Głosowanie nad przyjęciem informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach o stanie bezpieczeństwa Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2018 rok VII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2019-04-17 11:23:49 Głosowanie nad przyjęciem informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2018 rok. VII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2019-04-17 11:59:53 Głosowanie nad przyjęciem informacji Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łodzi o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego na obszarze Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2018 rok VII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2019-04-17 12:01:59 Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego z realizacji zadań za 2018 rok. VII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2019-04-17 12:04:04 Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2018 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. VII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2019-04-17 12:06:02 Głosowanie nad przyjęciem Raportu z realizacji w 2018 roku Strategii Rozwoju Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2015 – 2022. VII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2019-04-17 12:07:54 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Koluszki polegającej na „Modernizacji łazienek w budynku WTZ w miejscowości Koluszki, ul. Pomorska 5”. VII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2019-04-17 12:11:36 Głosowanie nad podjeciem uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2019 – 2023. VII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2019-04-17 12:14:17 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok. VII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2019-04-17 12:18:50 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok. VII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2019-04-17 12:22:16 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok VII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2019-04-17 11:16:36 Głosowanie nad zmianą kolejności punktów w porządku obrad - Przedstawienie informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2018 rok w pkt 5. VII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2019-06-18 10:16:15 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na aplikowanie o dofinansowanie projektu: Utworzenie pracowni edukacyjnej pn. „Woda źródłem życia” przy I Liceum Ogólnokształcącym w Koluszkach” IX Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2019-06-18 10:18:19 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na aplikowanie o dofinansowanie projektu: Utworzenie pracowni edukacyjnej pn. „Eko-badacze” przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach” IX Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2019-06-18 10:20:56 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Łódzkiego Wschodniego/ Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie do projektu partnerskiego Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA – CD” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – IX Oś Priorytetowa – włączenie społeczne, Działanie dla Osi IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne IX Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2019-06-18 10:22:32 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2019 – 2023 IX Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2019-06-18 10:24:52 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok IX Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2019-06-18 10:26:37 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok IX Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2019-06-18 10:32:14 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach IX Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2019-06-18 10:33:52 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach IX Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2019-06-18 10:35:39 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu łódzkiego wschodniego, od dnia 1 września 2019 roku IX Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2019-06-18 10:05:49 Głosowanie nad rozszerzeniem porządku obrad o punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok (druk nr 10) IX Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2019-06-18 10:30:17 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok IX Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2019-07-25 11:05:07 Rozszerzenie porządku obrad o punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok X Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2019-07-25 11:54:20 Głosowanie nad przyjęciem rocznych sprawozdań z działań podejmowanych na terenie powiatu łódzkiego wschodniego w 2018 r. przez Nadzory Wodne Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie X Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2019-07-25 11:56:34 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w Statucie Starostwa Powiatowego w Łodzi X Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2019-07-25 12:00:46 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2019 – 2023 X Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2019-07-25 12:06:19 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok X Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2019-07-25 12:09:27 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok X Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2019-07-25 12:16:07 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok X Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2019-08-26 09:19:38 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Łódzkiego Wschodniego do realizacji projektu pn. „My way, My future - praktyki zawodowe w Grecji” dofinansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” XI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2019-08-26 09:21:43 Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia na okres od dnia 1.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych mających swoją siedzibę na terenie powiatu łódzkiego wschodniego XI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2019-08-26 09:32:23 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2019 – 2023 XI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2019-08-26 09:34:33 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie złożenia wniosku o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1151E od skrzyżowania z drogą nr 2913E do granic miasta Łodzi” z Funduszu Dróg Samorządowych na lata 2019-2028 oraz realizacji zadania w ramach tego funduszu XI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2019-08-26 09:41:49 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok XI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2019-08-26 09:47:45 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Łodzi Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów XI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2019-09-26 11:19:54 Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni XII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2019-09-26 11:22:20 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych XII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2019-09-26 11:23:45 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Powiatu Łódzkiego Wschodniego XII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2019-09-26 11:32:06 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2019 – 2023 XII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2019-09-26 11:37:37 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok XII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2019-09-26 11:09:12 Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad punktu dotyczącego podjecia uchwały w sprawie przystąpienia do współpracy i realizacji projektu pn. "Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 i I Liceum Ogólnokształcącego w Koluszkach". XII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2019-09-26 11:10:22 Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok XII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2019-09-26 11:26:01 Głosowanie nad podjeciem uchwały w sprawie przystąpienia do współpracy i realizacji projektu pn. "Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 i I Liceum Ogólnokształcącego w Koluszkach". XII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2019-09-26 11:45:15 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok. XII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2019-10-24 12:07:47 Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok XIII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2019-10-24 12:09:51 Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz o wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązujących w 2020 roku XIII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2019-10-24 12:10:40 Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na terenie powiatu łódzkiego wschodniego w 2020 roku XIII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2019-10-24 12:20:22 Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia rodzaju zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2019 oraz upoważnienia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do dokonywania zmian w planie finansowym Funduszu XIII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2019-10-24 12:22:43 Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do zawarcia umowy z jednostką prowadzącą Warsztat Terapii Zajęciowej w Koluszkach i przekazania dotacji na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w roku 2019 XIII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2019-10-24 12:24:40 Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Koluszki polegającej na „Modernizacji łazienek w budynku WTZ w miejscowości Koluszki, ul. Pomorska 5” XIII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2019-10-24 12:26:35 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2019 – 2022 XIII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2019-10-24 12:34:11 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wdrożenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów XIII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2019-10-24 12:38:57 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2019 – 2023 XIII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2019-10-24 12:44:06 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok XIII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2019-10-24 12:48:10 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok XIII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2019-10-24 12:52:41 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok XIII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2019-10-24 13:01:25 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego za I półrocze 2019 roku XIII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2019-10-24 12:08:43 Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego z Gminą Koluszki na realizację zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej zlokalizowanej w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16” XIII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2019-10-24 12:56:32 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego z Gminą Koluszki na realizację zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej zlokalizowanej w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16” XIII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2019-11-28 11:11:21 Głosowanie nad rozszerzeniem porządku obrad o punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok XIV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2019-11-28 11:27:38 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia na okres od dnia 1.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych mających swoją siedzibę na terenie powiatu łódzkiego wschodniego XIV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2019-11-28 11:30:00 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie XIV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2019-11-28 11:32:25 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego ponadgimnazjalnego trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach w czteroletnie ponadpodstawowe I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach XIV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2019-11-28 11:34:22 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego ponadgimnazjalnego czteroletniego Technikum nr 2 w Koluszkach w pięcioletnie ponadpodstawowe Technikum nr 2 w Koluszkach XIV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2019-11-28 11:36:24 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego ponadgimnazjalnego trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego w Koluszkach w ponadpodstawowe czteroletnie II Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach XIV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2019-11-28 11:38:24 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego ponadgimnazjalnego czteroletniego Technikum nr 1 w Koluszkach w ponadpodstawowe pięcioletnie Technikum nr 1 w Koluszkach XIV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2019-11-28 11:40:28 Głosowanie nad przyjęciem informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok szkolny 2018/2019 XIV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2019-11-28 11:42:42 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Brójce w postaci surowca drzewnego pozyskanego z wycinki drzew zlokalizowanych w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie gminy Andrespol i gminy Brójce w 2019 r. XIV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2019-11-28 11:48:20 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Rzgów w postaci surowca drzewnego pozyskanego z wycinki drzew zlokalizowanych w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie gminy Rzgów w 2019 r. XIV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2019-11-28 11:50:30 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Tuszyn w postaci surowca drzewnego pozyskanego z wycinki drzew zlokalizowanych w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie gminy Tuszyn w 2019 r. XIV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2019-11-28 11:52:22 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody Gminie Andrespol na prowadzenie prac w terenie pasa drogowego drogi powiatowej nr 2911E – ul. Łódzkiej w Justynowie XIV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2019-11-28 11:56:08 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2019 – 2023 XIV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2019-11-28 12:00:57 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok XIV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2019-11-28 12:04:57 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok XIV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2019-11-28 12:08:46 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok XIV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2019-11-28 12:13:31 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa art. 89 § 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym XIV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2019-12-27 11:22:24 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2020 – 2023 XV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2019-12-27 12:20:06 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok XV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego wstrzymał się
2019-12-27 12:24:07 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zapewnienia ciągłości realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2020 r. XV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2019-12-27 12:25:26 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia zasad realizacji zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji społecznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2020 roku XV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2019-12-27 12:27:48 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Łódzkiego Wschodniego do realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2020 r. XV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2019-12-27 12:32:04 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie realizacji zadań finansowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego, programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 XV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2019-12-27 12:33:59 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie podziału środków Funduszu Solidarnościowego, przeznaczonych na realizację rządowego programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019–2020 XV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2019-12-27 12:35:54 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie powierzenia Gminie Koluszki do realizacji w 2020 roku zadania w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego XV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2019-12-27 12:38:42 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na 2020 rok porozumienia z Miastem Łódź w sprawie wydawania orzeczeń i opinii dla dzieci i uczniów niewidomych, słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z terenu powiatu łódzkiego wschodniego przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi, al. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 86 XV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2019-12-27 12:40:33 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do zawarcia porozumienia z Wojewodą Łódzkim dotyczącego powierzenia i finansowania niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2020 r. XV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2019-12-27 12:43:52 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji „Planu rozwoju sieci dróg powiatowych na terenie powiatu łódzkiego wschodniego na lata 2017 – 2022” XV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2019-12-27 12:45:37 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji „Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2016 – 2022” XV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2019-12-27 12:47:29 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ujawnianie należności pieniężnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w Rejestrze Należności Publicznoprawnych XV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2019-12-27 12:49:18 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2019 – 2023 XV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2019-12-27 12:50:55 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok XV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2019-12-27 13:01:58 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok XV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2019-12-27 13:04:26 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego XV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2019-12-27 13:06:59 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok XV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2019-12-27 13:08:46 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok XV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2019-12-27 13:10:26 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok XV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2019-12-27 13:12:00 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Polityki Społecznej Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok XV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2019-12-27 13:13:34 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Statutowo – Regulaminowej Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok XV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2020-01-23 11:06:22 Głosowanie nad rozszerzeniem porządku obrad o punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok XVI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2020-01-23 11:35:30 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2020 – 2023 XVI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2020-01-23 11:38:35 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok XVI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2020-01-23 11:41:26 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok XVI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2020-01-23 11:45:59 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok XVI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2020-01-23 11:47:45 Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Starosty Łódzkiego Wschodniego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Łódzkim Wschodnim za 2019 rok XVI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2020-01-23 11:48:56 Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania z działalności Komisji Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa za 2019 rok XVI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2020-01-23 11:50:06 Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2019 rok XVI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2020-01-23 11:50:53 Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2019 rok XVI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2020-01-23 11:51:50 Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania z działalności Komisji Polityki Społecznej za 2019 rok XVI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2020-01-23 11:53:10 Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania z działalności Komisji Statutowo – Regulaminowej za 2019 rok XVI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2020-01-23 11:57:42 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego XVI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2020-02-12 12:10:43 Głosowanie nad rozszerzeniem porządku obrad o punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok XVII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2020-02-12 12:27:57 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2020 – 2023 XVII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2020-02-12 12:32:00 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok XVII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2020-02-12 12:34:25 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok XVII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2020-02-12 12:38:30 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie niedochodzenia należności cywilnoprawnych przypadających Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu i jego jednostkom organizacyjnym XVII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2020-02-12 13:08:26 Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli osiągniętych na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w 2019 roku w szkołach i placówkach, dla których Powiat jest organem prowadzącym XVII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2020-04-28 13:14:26 Sprawdzenie zalogowania się radnych Próba wstrzymał się
2020-04-28 13:19:25 Głosowanie 1 Próba za
2020-04-30 11:02:17 Sprawdzenie zalogowania się radnych XVIII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2020-04-30 11:39:51 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie określenia rodzaju zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2020 oraz upoważnienia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do dokonywania zmian w planie finansowym Funduszu XVIII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2020-04-30 11:43:45 Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia zasad realizacji zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji społecznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2020 roku XVIII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2020-04-30 11:47:03 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do zawarcia umowy z jednostką prowadzącą Warsztat Terapii Zajęciowej w Koluszkach i przekazania dotacji na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w roku 2020 XVIII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2020-04-30 11:49:41 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Łódzkiego Wschodniego do realizacji programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” XVIII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2020-04-30 11:51:19 Głosowanie nad przyjęciem oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2019 XVIII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2020-04-30 11:53:54 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2020 – 2023 XVIII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2020-04-30 11:55:47 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok XVIII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2020-04-30 11:58:58 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok XVIII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2020-04-30 12:02:44 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Łodzi i braku możliwości zarejestrowania pojazdu ze względu na zamknięcie stanowiska ds. rejestracji pojazdów w Koluszkach XVIII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego wstrzymał się
2020-04-30 12:04:27 Głosowanie nad przyjęciem Raportu z realizacji w 2019 roku Strategii Rozwoju Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2015 – 2022 XVIII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2020-04-30 12:06:32 Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2019 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie XVIII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2020-04-30 12:10:10 Głosowanie nad przyjęciem informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach o stanie bezpieczeństwa Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2019 rok XVIII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2020-04-30 12:12:02 Głosowanie nad przyjęciem rocznego sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji powiatu łódzkiego wschodniego oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu łódzkiego wschodniego za 2019 rok XVIII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2020-04-30 12:16:13 Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego z realizacji zadań za 2019 rok XVIII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2020-05-28 11:28:49 Głosowanie nad przyjęciem informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2019 rok XIX Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2020-05-28 11:42:41 Głosowanie nad przyjęciem informacji Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łodzi o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok 2019 XIX Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2020-05-28 11:45:48 Głosowanie nad podjęciem uchwały uchwały w sprawie oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koluszkach za 2019 rok XIX Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2020-05-28 11:54:19 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2020 – 2023 XIX Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2020-05-28 12:10:08 Głosowanie nad podjęciem uchwały uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok XIX Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2020-05-28 12:20:39 Głosowanie nad przyjęciem odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej XIX Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego wstrzymał się
2020-05-28 11:03:27 Sprawdzenie zalogowania się radnych XIX Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2020-06-18 11:02:04 Sprawdzenie zalogowania się radnych XX Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2020-06-18 11:08:20 Głosowanie nad rozszerzeniem porządku obrad o punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok XX Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2020-06-18 11:09:34 Głosowanie nad rozszerzeniem porządku obrad o punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej XX Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2020-06-18 12:21:40 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Łódzkiego Wschodniego wotum zaufania XX Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego przeciw
2020-06-18 12:31:49 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok 2019 XX Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego przeciw
2020-06-18 13:40:34 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok 2019 XX Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego wstrzymał się
2020-06-18 14:12:35 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2019 rok XX Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego przeciw
2020-06-18 14:25:41 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2020 – 2023 XX Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2020-06-18 14:30:29 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok XX Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2020-06-18 14:32:31 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok XX Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2020-06-18 14:35:31 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok XX Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2020-06-18 14:37:05 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej XX Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2020-07-27 10:19:34 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia zasad odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy XXI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2020-07-27 10:22:42 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2020 – 2023 XXI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2020-07-27 10:27:54 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok XXI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2020-07-27 10:29:36 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok XXI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2020-07-27 10:01:59 Sprawdzenie zalogowania się radnych XXI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego wstrzymał się
2020-08-31 09:30:56 Sprawdzenie zalogowania się radnych XXII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2020-08-31 10:11:48 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2020 – 2023 XXII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2020-08-31 10:15:59 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok XXII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2020-08-31 10:19:14 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok XXII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
2020-08-31 10:04:40 Głosowanie nad przyjęciem rocznych sprawozdań z działań podejmowanych na terenie powiatu łódzkiego wschodniego w 2019 r. przez Nadzory Wodne Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie XXII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za