Przejdź do treści

Posiedzenie komisji:
Komisja Statutowo - Regulaminowa

Data posiedzenia
14-06-2024, godz. 09:00
Miejsce posiedzenia
Starostwo Powiatowe w Łodzi; ul. Sienkiewicza 3; 90-113 Łódź

Porządek obrad

 • 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.
 • 2. Ustalenie porządku posiedzenia.
 • 3. Zgłoszenie uwag do protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 • 4. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych, rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego oraz prowadzących rodzinne domy dziecka (druk nr 1, referuje Pani Urszula Łużniak – Dyrektor PCPR).
 • 5. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Łódzkiego Wschodniego do rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 r. (druk nr 2, referuje Pani Urszula Łużniak – Dyrektor PCPR).
 • 6. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koluszkach za rok 2023 (druk nr 3, referuje Pani Urszula Łużniak – Dyrektor PCPR).
 • 7. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej „Wisienka” za rok 2023 (druk nr 4, referuje Pani Urszula Łużniak – Dyrektor PCPR).
 • 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Statucie Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód (druk nr 5, referuje Pani Monika Skrzypczyk – Dyrektor PUP Łódź-Wschód).
 • 9. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2024 – 2027 (druk nr 6, referuje Pani Katarzyna Wojtaszek – Skarbnik Powiatu).
 • 10. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2024 rok (druk nr 7, referuje Pani Katarzyna Wojtaszek – Skarbnik Powiatu).
 • 11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok 2023 (druk nr 9).
 • 12. Ocena kompletności „Raportu o stanie Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2023 rok”.
 • 13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Łódzkiego Wschodniego wotum zaufania (druk nr 8).
 • 14. Sprawy różne i wolne wnioski.
 • 15. Zamknięcie posiedzenia Komisji.